Cowface Chins’ O – “Chikashana” Ft. Rin C & Shikays (Prod. Killer)